ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์เป็นประธาน
S__33808451

S__33808452

S__33808453

S__33808454

S__33808455

S__162521111

S__162521112

S__162521113