การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562
1. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และจะเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ทุน (จังหวัดตรัง) ทุนละ 4,000 บาทและให้ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 5 ทุน (ทั่วประเทศ) ทุนละ 10,000 บาท และให้ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาในการขอรับแบบและยื่นสมัครขอรับทุนฯต่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

TWJ5xyyDRr_1558952716http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3282