จัดการอบรมหลักสูตรการอบรมออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดการอบรมหลักสูตรการอบรมออนไลน์ “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
👉 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม มีอายุไม่เกิน 40 ปี หรือปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน15 ปี
👉 สนใจสมัครได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง
2