ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง โดยทุนการศึกษาที่ให้ประกอบด้วย
1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน
2. ทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 2 ทุน
ผู้ที่สนใจขอรับแบบและยื่นสมัครขอรับทุนฯต่อผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562

IMG_20190610_0001

IMG_20190610_0002

IMG_20190610_0003

IMG_20190610_0005

IMG_20190610_0006

IMG_20190610_0007