ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3 – 4 ทั้งสายสมามัญและสายอาชีพทุกสังกัดจังหวัดละ 1 ทุนมูลค่าทุนละ 5,000 บาท เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาส่งหนังสือขอรับทุนต่อผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
IMG_20190610_0008

IMG_20190610_0009

IMG_20190610_0010

IMG_20190610_0011

IMG_20190610_0013

IMG_20190610_0014