ประกาศ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง เรื่อง การคัดเลือกกรรมการตัวแทน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ประกาศ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง เรื่อง การคัดเลือกกรรมการตัวแทน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการตัวแทน ตามระเบียบและข้อบังคับ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ผู้มาประชุมได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการตัวแทน ได้แก่ นายกำธร ไตรบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
สุกรรญา
DSC01683
DSC01684