ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดตรัง

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดตรัง ครั้งที่ 01/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง
วาระการประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
1. เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดตรัง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ นายสมนึก อ้นเพ็ชร์ เป็นประธานกรรมการ
DSC03555
DSC03551

DSC03554

DSC03556

DSC03557

DSC03558

DSC03559

DSC03560

DSC03563

DSC03573

DSC03575