ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 08/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
1. เรื่อง แสดงเจตนาระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามระเบียบ ช.พ.ค. พ.ศ.2561
2. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่
3. เรื่อง รายงานการดำเนินงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
4. เรื่อง เงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ได้รับ
5. เรื่องจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
6. เรื่องการแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมและบรรจุเข้างวด
DSC04573

DSC04574

DSC04576

DSC04577

DSC04580

DSC04584

DSC04585

DSC04586

DSC04587

DSC04591

DSC04592

DSC04593