ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 12/2561

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน
วาระการประชุมเรื่องเสนอเพื่อทราบ
1. การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อายุเกิน 35 ปี เป็นกรณีพิเศษ
2. การดำเนินงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
วาระการประชุมเพื่อพิจารณา
1.การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ ช.พ.ค. ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
2. การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการจัดงาน “เดินหน้า สกสค.” ครั้งที่ 1
48406380_326072937995413_6036534010056802304_n

48412556_317073855568953_2638802858413129728_n

48417062_382251492347160_8944965586643845120_n

48420179_570854873392633_7762539555089022976_n

48422734_2187333044815462_3045392594688278528_n

48427288_910805622447674_1010243661696335872_n

48957875_376429199581961_2894184658965102592_n

48985321_314569076066720_2479909662829314048_n

49019377_225982081613186_72412130703310848_n