ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 5/2561

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน

เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
1. “โครงการถนอมดวงตา รักษาหัวใจ เมื่อวัยเปลี่ยน”
2. รายงานการดำเนินงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
2. เงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ได้รับ
3. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน เมษายน 2561
4. การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมและบรรจุเข้างวด

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. สมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์เกิน 3 งวด
33992790_2067530350168310_3505768502763978752_o

34070967_2067530023501676_1288587237881020416_o

33902757_2067529733501705_3800066967625269248_o

33962719_2067530270168318_3405552922744848384_o