ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 02/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน
วาระการประชุมเพื่อพิจารณา
1.เรื่อง ขอตรวจหลักฐานการยื่นและรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
2. เรื่อง การดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
DSC03123

DSC03127

DSC03133