ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตรัง

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 03/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน
วาระการประชุมเพื่อพิจารณา
1. การขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส.

DSC03182

DSC03193

DSC03183

DSC03184

DSC03185

DSC03189

DSC03190

DSC03191

DSC03197

DSC03199

DSC03194