ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตรัง

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน

เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
1. รายงานการดำเนินงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
2. เงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ได้รับ
3. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ประจำเดือน มีนาคม 2561
4. การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมและบรรจุเข้างวด

เรื่องเสนอเพืือพิจารณา
1. สมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ
2. โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทย ไร้ต้อกระจก”DSC00959

DSC00961 DSC00949 DSC00950 DSC00951 DSC00952 DSC00953 DSC00954 DSC00955 DSC00956 DSC00957