ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2561

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน
วาระการประชุมเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
1. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรัง
2. เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรัง
3. เรื่องรายงานการดำเนินงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
4. เรื่องเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ได้รับ
5. เรื่องจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
6. เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมและบรรจุเข้างวด
7. เรื่องการประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
DSC01991

DSC02019

DSC02006

DSC02009

DSC02011

DSC02013

DSC02015