ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9/2561

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน
วาระการประชุมเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
1. เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
2. เรื่อง รายงานการดำเนินงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
2.1 รายชื่อและเลขประจำตัวสมาชิกช.พ.ค. – ช.พ.ส. สมัครใหม่
2.2 จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรมและบรรจุเข้างวดเก็บเงินสงเคราะห์รายเดือน
2.3 สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ย้ายเข้า ย้ายออก
3. เรื่อง เงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ได้รับ
4. เร่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน
5. เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมและบรรจุเข้างวด
6. เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
7. เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562
262298

262297

262299

262300