ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตรัง ครั้งที่ 10/2561

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน
วาระการประชุมเรื่องเสนอเพื่อทราบ
1. การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อายุเกิน 35 ปี เป็นกรณีพิเศษ
2. แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. , รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
3. รายงานการดำเนินงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
4. เงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ที่ได้รับ
5. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน กันยายน 2561
6. การแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมและบรรจุเข้างวด
วาระการประชุมเพื่อพิจารณา
1. เรื่องสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป เพื่อเสนอขอถอนชื่อ
44993532_2184086295179381_1061940220238233600_o

45008113_2184086461846031_4642044672636616704_o

45054131_2184086411846036_130371215419244544_o

45060105_2184086421846035_7624814810198179840_o

45123593_2184086275179383_526274093809401856_o

45131445_2184086285179382_1235229695226675200_o

45167963_2184086371846040_5660309928787574784_o