ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตรัง ครั้งที่ 11/2561

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน
วาระการประชุมเรื่องเสนอเพื่อทราบ
1. การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อายุเกิน 35 ปี เป็นกรณีพิเศษ
2. นโยบาย ดร.อรรถพล ตรึกตรองผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
3. การดำเนินงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
วาระการประชุมเพื่อพิจารณา
1. เรื่องการเสนอการบริการเหนือความคาดหมายตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ยกระดับคุณภาพการบริการภายใน 3 เดือนสู่ “บริการเหนือความคาดหมาย” สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง
DSC02293

DSC02294

DSC02295

DSC02296

DSC02297

DSC02298

DSC02305

DSC02306

DSC02307

DSC02308

DSC02309

DSC02313

DSC02315

DSC02317