ประชุมคณะกรรมการ สกสค.

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน

เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
1. การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
2. แจ้งการยุติโครงการจัดสวัสดิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ กลุ่มวิกฤตร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
3. แจ้งสถิติการเก็บเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
4. รายงานการดำเนินงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
5. เงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ได้รับ
6. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
7. การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมและบรรจุเข้างวด
DSC01528

DSC01510

DSC01514

DSC01515

DSC01516

DSC01518

DSC01519

DSC01520

DSC01521

DSC01522

DSC01523