ประชุมคณะกรรมการ สกสค.

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง เป็นประธาน
DSC07018

DSC07020

DSC07048

DSC07049

DSC07050

DSC07051

DSC07055

DSC07057

DSC07060

DSC07074

DSC07075