ประชุมคณะกรรมการ สกสค.

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง เป็นประธาน
DSC07256

DSC07257

DSC07258

DSC07259

DSC07260

DSC07261

DSC07262

DSC07263

DSC07265

DSC07266

DSC07273

DSC07274

DSC07276