ประชุมรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษา (กศน. สพป. สพม. สช. อศจ. ศกศ. และ ศธจ.) โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตรัง
21328

21332

80018