พบปะสมาชิก ช.พ.ค.

ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บริการสมาชิก ช.พ.ค. ซึ่งไม่สามารถเดินทางมายื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง  ได้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
86803