มอบรางวัลพระพฤหัสบดี และ ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบรางวัลพระพฤหัสบดี และ ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง รายนามผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลระดับจังหวัด
ประเภทครูและคณาจารย์ ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลๆละ 5,000 บาท
1. นางรัชนีกร แก้วละเอียด โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
2. นางจึฑารัตน์ ใจบุญ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
3. นางอรนุช เพียรศรีวัชรา โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
นางสาวขนิษฐา อำานเักมณี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ประเภทหน่วยงาน ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ทุนทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2563
ด.ญ.จิดาภา ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านบางเป้า ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
DSC07030

DSC07033

DSC07034

DSC07037

DSC07039

DSC07041

DSC07065

DSC07070