มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพ นายไพฑูรย์ ไชยรัตน์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 635393 จำนวนเงิน 200,000 บาท และวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าศาสนพิธี จำนวนเงิน 1,000 บาท ให้แก่ น.ส.จิราภา ไชยรัตน์ บุตร
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดควนเมา ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2563
ฌาปนกิจ วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
DSC06960

DSC06963