มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบหรีดเคารพศพ คุณครูประทีป วิประกษิต สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 586687 สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 186142 และมอบเงินศาสนพิธี จำนวนเงิน 500 บาท ให้แก่ นางธนาภรณ์ วิประกษิต คู่สมรส ณ วัดไพรสณฑ์ ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง เงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวนเงิน 200,000 บาท และ ค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวนเงิน 100,000 บาท นางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มอบให้นางธนาภรณ์ วิประกษิต คู่สมรส เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดไพรสณฑ์ ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 4 -8 มกราคม 2564
ฌาปนกิจ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2564
ประทีปวิประกษิต
DSC06970