มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรังมอบเงินค่าจัดการศพของคุณครูเพลินทิพย์ สงขาว สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 617192 จำนวนเงิน 200,000 บาท และเงินค่าศาสนพิธีจำนวน 3,000 บาท ให้แก่นางนันทิกานต์ สงขาว บุตร
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดควนปันตาราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 6 – 11 กันยายน 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 12 กันยายน 2562

DSC04618