มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพของ นางยุพิน สินธุเศรษฐ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 513562 จำนวนเงิน 200,000 บาท และ สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 219767 จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่ นายศิริชัย สินธุเศรษฐ คู่สมรส
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ สมาคมฮกเกี้ยน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2563
ฌาปนกิจ ณ วัดแจ้ง ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง วันที่ 8 สิงหาคม 2563
คยุพินสินธุเศรษฐ

สยุพินสินธุเศรษฐ