มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพ นางสมบูรณ์ หาดเจียง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 317973 จำนวนเงิน 200,000 บาท สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 273788 จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่ น.ส.เยาวเรศ หาดเจียง บุตร
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ สมาคมชาวย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กันยายน 2563
ฌาปนกิจ ณ วัดโหละหาร อ.ย่DSC06557านตาขาว จ.ตรัง วันที่ 14 กันยายน 2563