การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3281TWJ5xyyDRr_1558952716